“ANTYWINDYKACJA”

Usługa ta może być realizowana na trzech etapach. Zarówno na etapie polubownym (przedsądowym), sądowym jak i egzekucyjnym. Każdy z etapów pozwala na podjęcie innych kroków prawnych w celu uchylenia się od pozbawionego podstaw żądania wierzyciela. Nie powinna być mylona z restrukturyzacją zadłużenia, która w istocie prowadzi do spłaty zadłużenia, a nie jego kwestionowania.


Polubowny

Dla Klientów, którzy jeszcze przed wniesieniem sprawy do sądu przez wierzyciela mają problem z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Realizacjia usługi wymaga ścisłej współpracy klienta z Kancelarią, a jej efekt zależy od niezwłocznego przekazania przez niego niezbędnej dokumentacji, w tym korespondencji otrzymanej od wierzyciela. Kancelaria dokonuje kontroli konta Klienta w systemie teleinformatycznym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (E-sąd,) dzięki czemu ma bieżący wgląd w sprawy Klienta i może niezwłocznie podejmować czynności w jego sprawach. Takie współdziałanie sprawia, że usługa jest realizowana kompleksowo.


Sądowy

Może być realizowany, kiedy sprawa Klienta trafiła już na wokandę. Wówczas antywindykacja polega na reprezentacji Klienta przed sądem. Nasze działania mają na celu doprowadzenie do oddalenia bezzasadnego powództwa, a całości lub w części. Ewentualnie do doprowadzenia do innego rozstrzygnięcia zgodnego z wolą klienta (w tym do rozłożenia świadczenia w wyroku na raty). W przypadku spraw, które toczyły się bez wiedzy i udziału Klienta, Kancelaria reprezentuje go również w postępowaniu wpadkowym, polegającym na przywróceniu terminu do wniesienia środków zaskarżenia od orzeczenia, o którym wiedzy nie posiadał Klient.


Egzekucyjny

Kancelaria reprezentuje Klienta przed Komornikiem, kiedy sprawa trafiła już do egzekucji komorniczej. Nasze działania podejmowane są w celu przywrócenie sprawy do etapu sądowego- jeśli to możliwe, a w dalszej kolejności do postawienia przed Sądem merytorycznych zarzutów w stosunku do żądania powoda. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez Sąd, postępowanie egzekucyjne ulega umorzeniu. Wówczas w imieniu Klienta występujemy do wierzyciela o zwrot środków finansowych wyegzekwowanych z majątku Klienta w toku egzekucji komorniczej. Z chwilą otrzymania korzystnego dla Klienta orzeczenia sądowego reprezentujemy go przed Sądem w sprawie o odszkodowanie od Wierzyciela za bezprawnie przeprowadzoną egzekucję.


Pozwy przeciwegzekucyjne (opozycyjne i ekscydencyjne )

Powództwo o pozbawienie wykonalności lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego. Reprezentacja klienta polega na dążeniu przez Kancelarię do pozbawienia tytułu wykonawczego przez Sąd wykonalności w całości lub w części, w szczególności w przypadkach, gdy wierzyciel domaga się zapłaty przedawnionego długu. Postępowanie dotyczyć może zarówno roszczeń stwierdzonych nakazem zapłaty, wyrokiem czy też bankowym tytułem egzekucyjnym. Także i w takim przypadku po pozbawieniu tytułu wykonawczego wykonalności Kancelaria reprezentuje Klienta w postępowaniu sądowym o odszkodowanie za bezprawnie przeprowadzoną egzekucję.